Magyar | English | Deutsch | Français
Élet a Monostorban
Imaélet
Testvéri közösség
Munka
Rólunk
A liturgia időpontjai
Mária Rádió közvetítés
Történetünk
Elköteleződés Oblátusként
Imádkozzon velünk!
Adventben
Karácsonykor
Évközi időben
Nagyböjtben
Részletek a húsvéti szent három nap liturgiájából
Húsvéti időben
Pünkösdkor
Szentek ünnepein
Idézetek ciszterci szerzőktől
Közösség
Advent
Karácsony
Urunk bemutatása
Nagyböjt
Nagyhét
Húsvét
Pünkösd
Szentek ünnepei
Szent Rendalapítók
Szent Bernát
Szűz Mária
Szent Benedek
Templomszentelés évfordulója
Szentírás vasárnap
A Monostor könyvtára
A Monostor Levéltára
Kapcsolódó honlapok
Diaporáma
A megváltás örömhírének megjelenítése
Monostori Ízek honlap
Partnereink
Adatkezelési tájékoztató
Támogatás
Kapcsolat
Keresés a lap-tartalomban

Szent Bernát ünnepe

Szent Bernát ünnepe

augusztus 19.

 

 

„Nem keresnél,
ha Isten korábban már
nem keresett volna téged;
és nem szeretnél,
ha már előbb nem szeretett volna.
Isten megelőzött téged
szeretetével és keresésével.”

Clairvaux-i Szent Bernát
(1090-1153)

 

 

Esti dicséret Szent Bernát ünnepén

Hárfa / Himnusz / 112. zsoltár / 145. zsoltár / Bibliai ének Ef 1,3-10 /
Rövid olvasmány Péld 4,1-2.20-23 / Rövid válaszos ének / Szűz Mária éneke Lk 1,46-55 / Fohászok / Mi Atyánk / Könyörgés / Hárfa

„Isten szeretet, és semmi a teremtett
dolgok közül nem képes betölteni az
Isten képére alkotott teremtményt,
csak a Szeretet-Isten, aki egyedül
nagyobb nála.”

Clairvaux-i Szent Bernát apát

Szent Bernát

Szent Benedek

Szent Bernát
„Oh, csodálatos ígéret, melyet minden ízünk óhajaként kell magunkhoz vonni. ... Ez a dicsőség nem kívülről, hanem a bensőnkben nyilvánul majd meg. Színről színre látjuk majd Istent, de nem önmagunkon kívül, hisz bennünk lesz ő, aki minden lesz mindenben. Bizonnyal telve lesz az egész föld ezzel a dicsőséggel, akkor hát mennyire túlcsordulóan a lélek! „Eltelünk házad javaival.”- mondja a zsoltáros. De mit is mondhatnék még többet azon állításnál, hogy a dicsőség érkezik el hozzánk? Bennünk lesz! Már Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mivé is leszünk.

 

Szent Bernát

Amit Isten előkészített számunkra, nem egy egyszerű mézsugár, hanem maga a megtisztított édes méz. Világosabban szólva: az Úr, a mi Istenünk, az öröm, az élet, a boldogság, a gyengédség, az élvezet, az ujjongás kincseit tartogatja számunkra.”

Részlet Clairvaux-i Szent Bernát apát műveiből

Szent Benedek

Szent Bernát ünnepe

 


„Ez azok nemzedéke, akik az Urat keresik”. (Zsolt 23,6) Azt mondjam-e, hogy: „akik keresik őt”, vagy inkább azt, hogy: „akik birtokolják”? Azok persze, akik birtokolják és keresik őt, mert nem kereshetnék őt, ha nem birtokolnák már. …

 

Szent Bernát ünnepe

Figyelj a zsoltárban ezután következő szavakra: „Ez azok nemzedéke, akik az Urat keresik”, olvassuk, „akik Jákob Istenének arcát keresik.” (Zsolt 23,6) Ezzel birtokolják, és keresik is őt egyszerre, mert az Atya Igéje és az atyai dicsőség visszfénye egy és ugyanaz. S ezt birtokolhatjuk talán anélkül, hogy előbb keresnénk őt, de keresni őt anélkül, hogy birtokolnánk — ez nem lehetséges. Hiszen végül maga a bölcsesség az, aki ezt mondja magáról: „Aki megízlel, még jobban kíván.” (Sir 24,21) Hatalmában áll, hogy annak is odaajándékozza magát, aki nem keresi őt, mivel … túláradó kegyelmében és boldogító áldásában keresi és elébe siet azoknak, akik nem képesek még keresni őt. Senki sem képes azonban arra, hogy keresse őt, mielőtt birtokolná, hiszen, „senki sem jöhet hozzám”, olvassuk, „ha az Atya nem vonzza” (Jn 6,44). A vezető jelen van így, ugyanakkor távol is van valamiképp, mert nem vezet máshová, csak önmagához. …

Szent Bernát ünnepe

Hogy is ne örvendezne a szellemem, a lelkem? Hogy is ne ujjongana túláradóan azok nemzedékében, akik az Urat keresik? Nagyon is hitelt érdemlő tanúskodás ez ugyanis amellett, hogy bőségesen megízleltük már a bölcsességet, ha ilyen hevesen vágyakozunk utána. Nagyon is biztos számomra ez a tanúságtétel, és kétségbevonhatatlan az érv: birtokoljátok azt, akit így kerestek, és bennetek lakik az, aki ilyen nagy hatalommal vezet benneteket magához.

Szent Bernát ünnepe

… mi mást mondanék én nektek, mint amit ugyanez a próféta mond: „Akik keresik az Urat, azoknak örüljön a szívük! Tekintsetek az Úrra és erejére, keressétek mindig tekintetét!” (Zsolt 104,3), s amit egy másik mond: „Ha kerestek, keressetek!” (Iz 21,12) Mit jelent ez: „Ha kerestek, keressetek”? „Keressétek őt szívetek egyszerűségében.” (Bölcs 1,1) Semmi mást ne úgy, ahogy őt, semmi mást rajta kívül, és semmi mást őutána. „Keressétek őt szívetek egyszerűségében!” Az egyszerű természet a szív egyszerűségére vágyik. …

Ha nem akarjuk őt hiába keresni, valóban keresnünk kell őt, gyakran és kitartóan úgy, hogy nem szabad helyette mást keresnünk, sem vele együtt más egyebet is, sem tőle valaki máshoz átpártolnunk. „Hamarabb ér véget ég és föld, mint hogy” (Lk 16,17) ne találná meg őt az így kereső, hogy ne kapna az, aki így kér, s hogy ne nyitnának ajtót annak, aki így zörget (Mt 7,8).

Részletek Clairvaux-i Szent Bernát apát beszédéből

Szent Benedek


„Szolgáljátok az Urat reménységgel, mert ígéreteinek megtartásában hűséges; szolgáljátok úgy, ahogy megérdemli - mert nagyon megérdemli. Méltán kívánja magának életünket Ő, Aki életét adta a miénkért. Ezért senki se éljen magának, hanem Annak, Aki érette meghalt. Igazában, kinek is élnék, ha nem Neki? Ha Ő nem halt volna meg - én nem élnék!”

Részlet Szent Bernát apátnak clairvaux-i szerzeteseihez írt leveléből

Tovább

 

 

„A quaerere Deum volt a szerzetesek alapvető magatartása — felkerekedni, hogy keressük Istent. Azt mondhatjuk, hogy a filozofikus magatartás valójában: túltekinteni az utolsó előttin, s elindulni, hogy megkeressük az Utolsót és Tulajdonképpenit. Aki szerzetes lett, hosszú és nagy útra szánta el magát, ugyanakkor rá is talált már az irányra: a Szentírás szavára, amelyben magát Istent hallotta beszélni. Meg is kellett hát értenie Őt ahhoz, hogy elindulhasson Feléje. A szerzetesek útja így mégis út már az elfogadott szó belsejében, még akkor is, ha a megtett út mérhetetlen marad. A szerzetesek keresése bizonyos tekintetben a rátalálást-megtalálást is magában hordozza. Ezért kell egy megelőző, első mozdulatnak lennie, hogy lehetségessé váljék az ember keresése; egy első mozdulatnak, amely nemcsak akaratunkat ébreszti fel a kereséshez, hanem hihetővé is teszi, hogy e szóban már az út is benne rejtőzik, vagy inkább: hogy ebben a szóban maga Isten indult már el az ember felé, és éppen ezért indulhat el az ember is ezen az úton Isten felé.”

 

Részlet XVI. Benedek pápa beszédéből 2008. szeptember 12-én
a párizsi ciszterci Szent Bernát Kollégiumban

Tovább

 

Szent Benedek

 

Szent Bernát ünnepe

 

„Ki az Isten?...

Mindenható akarat,

 

végtelenül jóságos erő,

örök fény,

változhatatlan értelem,

 

Szent Bernát ünnepe

legfőbb boldogság,

aki arra teremti a lelkeket,

hogy részt vegyenek

az ő saját életében.

Aki élteti őket,

hogy megtapasztalják őt,

aki csalogatja őket,

hogy kívánják őt

és vágyakozzanak utána,

 

Szent Bernát ünnepe

Szent Bernát ünnepe

 

aki kitágítja

és tágassá teszi őket,

hogy magukba fogadhassák őt,

aki megigazulttá teszi őket,

hogy megérdemelhessék őt.

 

Szent Bernát ünnepe

 

 

 

Aki buzgóságra

és igyekezetre ösztönzi őket,

aki képessé teszi őket

a gyümölcsözésre.

 

 

 

Szent Bernát ünnepe

 

 

 

Aki rávezeti őket az igazságra

és igazságosságra,

aki jóságra tanítja és neveli őket,


 

Szent Bernát ünnepe

 

 

 

 

 

 

aki a bölcsességhez kíséri őket,

aki erőt ad nekik az erényes életre.

Szent Bernát ünnepe

 

 

 

 

 

Aki vigasztalásképp

meglátogatja őket,

 

aki megvilágosítja őket,

hogy ismerjenek,

 

Szent Bernát ünnepe

 

 

 

 

 

aki halhatatlanná teszi őket az örök életre,

aki betölti őket az üdvösségre,

Szent Bernát ünnepe

 

Szent Bernát ünnepe

 

 

 

 

 

 

s aki biztonságot,

 

védettséget

 

és rejtettséget nyújtva

körülöleli őket.”

 

 

 

 

 

Clairvaux-i Szent Bernát apát