Magyar | English | Deutsch | Français
Élet a Monostorban
Imaélet
Testvéri közösség
Munka
Rólunk
A liturgia időpontjai
Mária Rádió közvetítés
Történetünk
Elköteleződés Oblátusként
Imádkozzon velünk!
Adventben
Karácsonykor
Évközi időben
Nagyböjtben
Részletek a húsvéti szent három nap liturgiájából
Húsvéti időben
Pünkösdkor
Szentek ünnepein
Idézetek ciszterci szerzőktől
Közösség
Advent
Karácsony
Urunk bemutatása
Nagyböjt
Nagyhét
Húsvét
Pünkösd
Szentek ünnepei
Szent Rendalapítók
Szent Bernát
Szűz Mária
Szent Benedek
Templomszentelés évfordulója
Szentírás vasárnap
A Monostor könyvtára
A Monostor Levéltára
Kapcsolódó honlapok
Diaporáma
A megváltás örömhírének megjelenítése
Monostori Ízek honlap
Partnereink
Adatkezelési tájékoztató
Támogatás
Kapcsolat
Keresés a lap-tartalomban

Urunk születésének hírüladása

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, templomunk búcsújának napja

Szűz Mária

Az angyal bement hozzá, és így köszöntötte: Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr van teveled. Ezt még senkinek sem mondták, és nem is fogják soha mondani!

A Szűz szépsége nem olyan, mint egy szoboré, mely csak eltűrte, hogy a mester azzá faragja, ami. Az ő szépsége a magé, amely fává terebélyesedett, a rügyé, mely levéllé omlott, a bimbóé, mely virággá szökkent.

Mária nem játékszere az Úrnak, hanem szabad, önálló lény, akit megkérdez az Isten, és aki teljes felelősséggel válaszol. Isten megkérdezi őt, most is megkérdezi, amikor pedig úgy óhajtja az igent, a beleegyezést, mint még soha, mikor évezredek óta készítgeti ezt a percet. A döntést rábízza egy lányra, a megvalósulást tőle teszi függővé; nem, nem kényszeríti még most sem, önmagára való hivatkozással sem, az elmúlt és eljövendő nemzedékek üdvéért.”

Monika naplója

Szent Benedek

Szűz Mária „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes,
az Úr van teveled.”

Lk 1,28

Tovább
   

Ezért mond hát téged boldognak minden nemzedék,
mert te vagy az, aki minden nemzedék számára világra szülted
az életet és a dicsőséget. Benned találnak mindörökre az angyalok örömöt, az igazak kegyelmet, a bűnösök pedig megbocsátást. Joggal tekint rád az egész teremtés (vö. 1 Kir 1,20), mert benned, általad és belőled újított meg a Mindenható jóságos keze mindent, amit megteremtett.

Részlet Clairvaux-i Szent Bernát apát beszédéből

Szent Benedek


Angyali üdvözlet, Taizé, üvegablak

Urunk születésének hírüladása

 Boldog az az asszony…, akinek hajlékát a Megváltó az ő befogadásakor tisztán — de egyáltalán nem üresen — találja (vö. Mt 12,44), kivéve, ha valaki üresnek kívánja nevezni őt, akit üdvözletében az angyal kegyelemmel telinek mondott (vö. Lk 1,28). Sőt, arról is bizonyságot tett neki, hogy a Szentlélek száll rá (vö. Lk 1,35). S mi másért tenné ezt a Lélek, ha nem azért, hogy túlcsorduló gazdagsággal töltse be őt? Mi másért, ha nem azért, hogy ő, aki a Szentlélek eljövetelekor a maga számára már telve volt, a Lélek alászállása által a mi számunkra is túláradóan és túlcsordulóan elteljen kegyelemmel?

Bár szétáradna bennünk is a kegyelem illata (vö. Én 4,16)! Bár részesülnénk mi magunk is mindnyájan ebből a teljességből (vö. Jn 1,16)! Hiszen a mi közvetítőnk ő. Ő az, aki által befogadtuk a Te irgalmadat, Istenünk (vö. Zsolt 47,10), ő az, aki által mi maguk is befogadtuk hajlékunkba az Úr Jézust.

Részlet Clairvaux-i Szent Bernát apát beszédéből


Urunk születésének hírüladása 2014

Szent Benedek
„Ma elérkezett mindenek öröme, amely eltörli a szerencsétlenséget hozó ősi bűnt. Eljött az, aki mindenütt jelen van, hogy örömmel töltsön el mindeneket. ...

Urunk születésének hírüladása

S azt mondom, hogy elveszett volna a nagy mű, az ember, ha nem hozott volna hatalmas dolgokat annak irántunk való irgalma, aki beboltozta az eget, megszilárdította a földet, szétöntötte a levegőt, megtöltötte a tengert, s megalkotta az egész látható világot. Itt van tehát Isten a földön, leszállt az égből, az emberek között van; egy Szűznek méhe hordozza Istent, akit nem képes befogadni semmilyen hely sem.

Ez adja az emberi természetnek az öröm első csíráit, ez részesíti először az istenségben. ...

Ennek következtében első teremtésünk megújul egy új teremtésben...

Ma Isten tudtunkra adta azt a titkot, amely századok és nemzedékek óta rejtve volt, és Krisztusban mint főben foglalt össze mindent."

Részlet Krétai Szt. András püspök homiliájából Tovább

Szent Benedek

Urunk megtestesülésének hírüladása

Az angyali üdvözlet

P. Mauro-Giuseppe Lepori O.Cist. generális apát akvarellje

 

„Szent Szűz! Hallottad, hogy méhedben fogansz és fiat fogsz szülni;
hallottad, hogy nem férfiútól, hanem a Szentlélek csodája által.
Várja az angyal a választ: ideje, hogy visszatérjen az Istenhez, aki küldte.
Mi is várjuk tőled, Úrnőnk, az irgalom szavát, hiszen ránk nehezedik
száműzetésünk keserves végzete.

Nézd, most felkínálom neked üdvözülésünk váltságdíját:
ha beleegyezel, máris üt számunkra a szabadulás órája!
Isten örökkévaló Igéjében teremtett minket,
és íme: pusztulás vár reánk;
a te rövidke válaszodban viszont ott van összesűrítve
újjáéledésünk reménye!

Szent Szűz, válaszodért eseng a nyomorult Ádám
a paradicsomból száműzött szerencsétlen ivadékaival együtt.
Válaszodat kéri Ábrahám és Dávid király is.
Válaszodért könyörögnek a többiek, az ősatyák;
igen, a te atyáid, akik maguk is a halál árnyékában ülnek.
Eléd borulva válaszodat várja az egész világ!...

És Mária így szólt:
Íme, az Úr szolgálóleánya vagyok,
legyen nekem a te igéid szerint (Lk 1,37).”


Részlet Clairvaux-i Szt. Bernát apát homíliájából


Szűz Mária mennybevételének ünnepe

augusztus 15.

Szűz Mária

Mária felemeltetik az egész emberi nem fölé, az angyalok fölé, minden teremtménynél magasabbra! Valóban, az angyalok fölé kell mennie, hogy merítsen abból az élő vízből, melyet az emberekre kell kiárasztania! A bölcsesség forrása Isten Igéje a magasságban (Sir 1,5).

 Clairvaux-i Szent Bernát apát

Szent Benedek

„Jer, választottam, benned állítom fel trónusom!″ Bizonyos, hogy minden szent között Mária a legboldogabb, ő, ki minden választott köréből egyedüli és kivételes módon emelkedik ki, hisz maga az Úr szemelte ki arra, hogy lakást vegyen nála midőn ezt mondta: „Ez lesz lakóhelyem örökre, itt fogok lakni, mert így kívánom!″ (Zsolt 132,14) Kilenc hónapon keresztül benne, s számos éven át vele lakott, s alávetette magát néki. Mikor benne élt, lelki adományok kivételes kegyelmével töltötte el őt, mikor nála tartózkodott, szentséges viselkedése egyedülálló szelídségével és az isteni ige kívánatos bölcsességével táplálta Máriát. Ellenben most, mikor örökkévalóan és felfoghatatlan módon benne és vele lakik, a színelátás dicsőségének élvezetében részelteti. Külső formában megdicsőült testét mutatja néki, belsőleg pedig az Ige lenyomatát vési belé.

Szűz Mária

 

...„Fiaid laknak majd benned.″ ...A jelenben a Magasságos édesanyjának oltalmában van szállásunk, védelmében élünk, mintegy szárnyai oltalmában; később, midőn dicsőségében részesülünk, közelsége átforrósít bennünket. Akkor, örömtől telve egyetlen torokból száll fel a köszöntés: Mi mindannyian, kik örvendezünk, nálad veszünk lakást, Istennek Szent Anyja!

... A dicsőség Királya nem másban, hanem benne állította fel trónját. „Gyere – mondja – választottam, benned állítom fel trónusom″. ... Az isteni fenség egyetlen más léleknek sem adta át oly teljességgel és bensőségességgel magát, csak annak, kiben különleges módon kívánt lakozni.

Szűz Mária

Jer, választottam, benned állítom fel trónusom. Kevés lenne az, hogy csupán a Bíró mellett ülj, te lévén trónusom, magadba rejtheted a Király fenségét, örülj, hogy ez egészen bensőséges módon történik, egyedüli módon ragadhatod meg mindenek közül azt, ki megragadhatatlan. Befogadtad, kicsi gyermekként, méhedbe, be fogod fogadni, a Végtelent, lelkedbe. A zarándok szállása voltál, a király palotája leszel, annak sátora voltál, ki küzdeni érkezett a világba, annak széke leszel, ki győz a mennyekben ... a koronával ékesített király trónusa leszel.

 Részletek Guerric d’Igny ciszteri apát beszédeiből

Szent Benedek

Augusztus 15.

 

 

 „A dicsőséges Szűz ma
felemelkedett a mennybe, 
s ezzel egészen biztosan
megsokszorozta az ég lakóinak
örömét. …

 


Drága ajándékot küldött ma az égbe földünk, hogy az ajándékozásban és az elfogadásban a barátság boldog köteléke által összekapcsolódjon egymással emberi és isteni, földi és mennyei, mélység és magasság. A föld nemes gyümölcse (vö. Iz 4,2) oda emelkedett fel ugyanis, ahonnét minden jó adomány és minden tökéletes ajándék származik (vö Jak 1,17). A boldog Szűz fölment a magasba, és ő maga is ajándékokat oszt az embereknek (vö. Ef 4,8).

Augusztus 15.

Hogyan is ne adna? Mária sem lehetőségnek, sem akaratnak nincs híján. Az Ég Királynője ő, aki irgalmas; sőt, ő Isten egyszülött Fiának (vö. Jn 3,18) Édesanyja. Semmi más nem tárhatja fel előttünk jobban hatalmának és édesanyai szeretetének nagyságát. Vagy azt hiszi talán valaki, hogy Isten Fia nem tiszteli Édesanyját? Vagy kételkedhet valaki abban, hogy Mária ölét egészen betöltötte a szeretet, amikor maga az Istentől származó, megtestesült Szeretet pihent meg kilenc hónapon át testi formában benne?

…Először Mária fogadta be azt, aki ennek a világnak a falujába belépett; ma pedig az Úr fogadja be a szent városba Édesanyját. De mit gondolsz, milyen tisztelettel, milyen örömmel és milyen dicsősséggel! A Szűz ölének templománál nem volt méltóbb hely ezen a világon, ahová Mária befogadhatta volna Isten Fiát, és a királyi trónnál nem volt méltóbb hely a mennyben, ahová Mária Fia Máriát felemelhette volna a mai ünnepnapon. Igen, mindkét befogadás boldog, mindkettő kimondhatatlan, mert egyaránt felfoghatatlanok. …

Augusztus 15.

Ki foglalhatná mindezt szavakba? Igen, Mária boldog, sokszorosan boldog, akár ő fogadja be a Megváltót, akár őt a Megváltó. Itt is, ott is csodálatos a szűzi Édesanya áldott volta; itt is, ott is kézzel fogható az isteni Fölség rá árasztott kegyelme.″

 

Részletek Szent Bernát apát 
1. szentbeszédéből 
Mária mennybevételének ünnepére

 

Szent Benedek

 

 „Legyenek velem!”

Augusztus 15.

 «Atyám, amíg velük voltam, megtartottam őket a nevedben.» (Jn17,12). Szenvedése előestéjén imádkozott így az Úr, de e szavakat a Mennybemenetel napján is magunk elé idézetjük, mikor véglegesen elhagyván gyermekeit a mennyei Atyára bízta őket.

Ő, ki megteremtette, tanította, irányította az angyalok seregeit, e földön a tanítványok kicsiny csapatát vallotta magáénak. Testben élvén őket oktatta, míg azok képessé nem váltak a Lélek vezetésének befogadására. A hatalmas Úr nagy szeretettel vette körül  kicsiny gyermekeit: azokat látta bennük, kiket kiszakított e világ szokásainak követéséből, azokat, kik lemondtak az időbeni reményekről, s immár csak hozzá ragaszkodtak.

Mégis, míg testben köztük élt, kötődésének kevesebb jelét adta : inkább szigorú volt velük, mintsem  kíméletes, inkább mester volt, mint apa.

Mikor azonban eljött az óra, hogy őket elhagyja, legyőzte őt a gyöngéd érzelem, s többé már nem rejtegette szeretetének bőségét. Ezért e szavak : «Bár Jézus mindig is szerette azokat, akik az övéi voltak ezen a világon, most különösképpen megmutatta nekik szeretetét.» (Jn 13,1)

Tovább Részletek Guerric d’Igny ciszterci apát beszédeiből

Augusztus 15.Szűz Mária születésének ünnepe
Kisboldogasszony

szeptember 8.


Szűz Mária


„Ha tudatában vagyunk annak, hogy idegenben távol járunk az Úrtól (vö. 2 Kor 5,6), egészen, amíg nem vagyunk még az égben, sóhajtozunk szívünkben és várjuk a fogadott fiúságot (vö. Róm 8,23), az Atya jelenlétét.

 Szemléld, ó ember, Isten akaratát, ismerd fel bölcsességének rendelkezését, a jóság rendelkezését. … Hogy az emberi nemet megváltsa, az egész váltságdíjat Máriára bízta.

 „Kegyelmet találtál Istennél” (Lk 1,30), mondja az angyal. Micsoda boldogság! Mária mindig kegyelmet talál, és csak a kegyelemre van szükségünk. … Egyedül a kegyelem által üdvözülünk ugyanis (vö. Ef 2,8).

„Ne félj, Mária” (Lk 1,30), ne csodálkozz egy angyal jövetelén. Jön még valaki, aki sokkal nagyobb az angyalnál. Ne csodálkozz az Úr angyalán, hiszen az angyal Ura is Veled van (vö. Lk 1,28).

 „Szent, szent, szent a Seregek Ura!” (Iz 6,3) „A gyermeket, aki tőled születik, Szentnek, és az Isten Fiának fogják hívni” (Lk 1,35), a bölcsesség forrásának és a magasságbeli Atya Fiának (vö. Sir 1,5). Ez az Ige a te közvetítésed által testté lesz. Ő, aki azt mondja: „Én az Atyában vagyok s az Atya bennem van” (Jn 14,10)…

Szűz Mária

Isten felfoghatatlan volt és hozzáférhetetlen, láthatatlan és egészen elképzelhetetlen az ember számára. Most azonban azt akarta, hogy felfogják, hogy lássák és elgondolják őt. Hogyan? — kérded. Azáltal, hogy a jászolban feküdt (vö. Lk 2,12), hogy a szűz ölében pihent, hogy a hegyen beszélt a néphez (vö. Mt 5,1), hogy imádságban átvirrasztotta az éjszakát (vö. Lk 6,12), hogy a kereszten függött, hogy elsápadt a halálban, hogy a halottak között szabadon (vö. Zsolt 87,6) még a pokolban is Úrnak bizonyult, hogy harmadnapon feltámadt (vö. 1 Kor 15,4), hogy a győzelem jeleként az apostoloknak megmutatta a szegek helyét (vö. Jn 20,20), s hogy végül felemelkedett közülük (vö. Lk 24,51) az ég rejtettségébe. Melyik ne volna mindezek közül igaz, jámbor, szent gondolat? Bármelyiket gondolom is, mindig Istenre gondolok, és mindegyiken keresztül ő maga lesz az én Istenem (vö. Jn 20,28).

Szűz MáriaEgyébként, testvéreim, minden erőnkkel arra kell törekednünk, hogy az Ige, aki a Szűz közvetítése által az Atya ajkáról fakadt és eljött hozzánk, ne térjen vissza hozzá eredménytelenül (vö. Iz 55,11), hanem a Szűz által adjunk hálát a kegyelemért (vö. Jn 1,16). Legyen bennünk élő az emlékezet (vö. Zsolt 144,7) mindaddig, amíg még jelenléte után vágyakozunk. A kegyelem áradata térjen vissza forrásához, hogy még bőségesebben áradjon ki azután.”

Részletek Clairvaux-i Szent Bernát apát beszédéből
Szűz Mária születésének ünnepén

Szűz Mária

 


Szűz Mária szent neve

szeptember 12.

Idézetek Ciszterci Szerzőktől

Mária „az a nagyszerű és kiváló Csillag, amely a magasba emelkedett életünk nagy és hatalmas tengere fölött, hogy ott ragyogjon erényekkel és világoskodjék jó példával.
Ó, te, aki megérted, hogy mindnyájan e világ folyamán inkább viharok között hánykolódunk, mint szilárd talajon járunk, ne fordítsd el szemeidet e csillag ragyogásától, ha nem akarod, hogy elborítson az áradat. Ha a kísértések szele ér, ha a gyötrelmek szirtjei között hajózol, nézd a Csillagot, hívd Máriát. …Veszélyben, szükségben, kétségeidben gondolj Máriára, hívd Máriát. …Ha őt követed, nem fogsz eltévedni; ha őt kéred, nem fogsz kétségbeesni, ha rágondolsz, nem térsz rossz útra; ha ő fogja kezedet, nem fogsz elbukni, ha ő védelmez, nincs mitől félned; ha ő vezet, nem fogsz elfáradni; ha ő kegyes hozzád, célba érsz.

Részlet Szent Bernát apát „Amikor Isten elküldte az angyalt” kezdetű 2. homíliájából

Tovább

 Vissza a lap elejére