Magyar | English | Deutsch | Français
Szeptember 8.
Szeptember 12.
Ars Sacra fesztivál
Lelkigyakorlatok
Verbum Dei
Élet a Monostorban
Imaélet
Testvéri közösség
Munka
Rólunk
A liturgia időpontjai
Mária Rádió közvetítés
CD-ajánlat
Történetünk
Elköteleződés Oblátusként
Imádkozzon velünk!
Adventben
Karácsonykor
Évközi időben
Nagyböjtben
Részletek a húsvéti szent három nap liturgiájából
Húsvéti időben
Pünkösdkor
Szentek ünnepein
Idézetek ciszterci szerzőktől
Közösség
Advent
Karácsony
Urunk bemutatása
Nagyböjt
Nagyhét
Húsvét
Pünkösd
Szentek ünnepei
Templomszentelés évfordulója
Szentírás vasárnap
A Monostor könyvtára
A Monostor Levéltára
Kapcsolódó honlapok
Diaporáma
Eseménytár
A megváltás örömhírének megjelenítése
25 éves a Kismarosi Ciszterci Orvosi Rendelő
Monostori Ízek honlap
Partnereink
Kapcsolat
Keresés a lap-tartalomban

Szűz Mária születésének ünnepe
Kisboldogasszony

szeptember 8.


Szűz Mária


„Ha tudatában vagyunk annak, hogy idegenben távol járunk az Úrtól (vö. 2 Kor 5,6), egészen, amíg nem vagyunk még az égben, sóhajtozunk szívünkben és várjuk a fogadott fiúságot (vö. Róm 8,23), az Atya jelenlétét.

Szemléld, ó ember, Isten akaratát, ismerd fel bölcsességének rendelkezését, a jóság rendelkezését. … Hogy az emberi nemet megváltsa, az egész váltságdíjat Máriára bízta.

„Kegyelmet találtál Istennél” (Lk 1,30), mondja az angyal. Micsoda boldogság! Mária mindig kegyelmet talál, és csak a kegyelemre van szükségünk. … Egyedül a kegyelem által üdvözülünk ugyanis (vö. Ef 2,8).

„Ne félj, Mária” (Lk 1,30), ne csodálkozz egy angyal jövetelén. Jön még valaki, aki sokkal nagyobb az angyalnál. Ne csodálkozz az Úr angyalán, hiszen az angyal Ura is Veled van (vö. Lk 1,28).

„Szent, szent, szent a Seregek Ura!” (Iz 6,3) „A gyermeket, aki tőled születik, Szentnek, és az Isten Fiának fogják hívni” (Lk 1,35), a bölcsesség forrásának és a magasságbeli Atya Fiának (vö. Sir 1,5). Ez az Ige a te közvetítésed által testté lesz. Ő, aki azt mondja: „Én az Atyában vagyok s az Atya bennem van” (Jn 14,10)…

Szűz Mária

Isten felfoghatatlan volt és hozzáférhetetlen, láthatatlan és egészen elképzelhetetlen az ember számára. Most azonban azt akarta, hogy felfogják, hogy lássák és elgondolják őt. Hogyan? — kérded. Azáltal, hogy a jászolban feküdt (vö. Lk 2,12), hogy a szűz ölében pihent, hogy a hegyen beszélt a néphez (vö. Mt 5,1), hogy imádságban átvirrasztotta az éjszakát (vö. Lk 6,12), hogy a kereszten függött, hogy elsápadt a halálban, hogy a halottak között szabadon (vö. Zsolt 87,6) még a pokolban is Úrnak bizonyult, hogy harmadnapon feltámadt (vö. 1 Kor 15,4), hogy a győzelem jeleként az apostoloknak megmutatta a szegek helyét (vö. Jn 20,20), s hogy végül felemelkedett közülük (vö. Lk 24,51) az ég rejtettségébe. Melyik ne volna mindezek közül igaz, jámbor, szent gondolat? Bármelyiket gondolom is, mindig Istenre gondolok, és mindegyiken keresztül ő maga lesz az én Istenem (vö. Jn 20,28).

Szűz MáriaEgyébként, testvéreim, minden erőnkkel arra kell törekednünk, hogy az Ige, aki a Szűz közvetítése által az Atya ajkáról fakadt és eljött hozzánk, ne térjen vissza hozzá eredménytelenül (vö. Iz 55,11), hanem a Szűz által adjunk hálát a kegyelemért (vö. Jn 1,16). Legyen bennünk élő az emlékezet (vö. Zsolt 144,7) mindaddig, amíg még jelenléte után vágyakozunk. A kegyelem áradata térjen vissza forrásához, hogy még bőségesebben áradjon ki azután.”

Részletek Clairvaux-i Szent Bernát apát beszédéből
Szűz Mária születésének ünnepén

Szűz Mária